กระบี่ติ่มซำได้เครื่องหมายรับรอง Q

- วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครื่องหมายรับรอง Q หมายถึง เครื่องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality)

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น