โครงการ อบต.ไสไทยให้อาชีพชื่อโครงการ อบต.ไสไทยให้อาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • อบต.ไสไทย
 • ร้านกระบี่ติ่มซำไสไทย

ระยะเวลา 30วัน

หลักการและเหตุผล
ทางร้านกระบี่ติ่มซำ ได้มองเห็นถึงความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ให้มีรายใด้ มีกำไร โดยไม่มีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ จึงจัดทำโครงการ ความรู้สู่อาชีพให้แก่ทุกท่านที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน ที่ต้องหารหารายใด้เสริม จากงานประจำ  หรือจะเป็นประชาชนทั่วไปที่สนใจในอาชีพ เราก็มีความยินดีในการ สอน อบรม ให้ความรู้ การบริหารจัดการสินค้าในการเพิ่มกำไร ลดต้นทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่่เข้ารับการอบรม และเพื่อประโยชน์แก่สังคม

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความรู้นำไปสู่อาชีพ
 2. สร้าวรายใด้เพิ่มแก่ครอบครัว ชุมชน
 3. ลดการว่างงาน

เป้าหมาย 

 1. กลุ่มแม่บ้าน
 2. ประชาชนทั่วไป

สถานที่
ร้านกระบี่ติ่มซำไสไทย เลขที่651/1หมู่4ตำบลไสไทย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โทร. 075-700-549

วิธีดำเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ
 2. จัดอบรม
 3. ติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม
 4. ประเมินผลจากการอบรมเชิวปริมาณ

งบประมาณ

 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ 
 2. กิโลใช้ในการชั่งแป้ง
 3. กรรไกร
 4. ส่วนผสมอาหารในสูตร
 5. อุปกรณ์เสริม

รวมเป็นค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ชุมชนเข้มแข็ง
 2. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบอาชีพได้
 3. รายใด้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
ค่าลงทะเบียน 100 บาท

สิางที่เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ประกาศนียบัตร ออกโดย อบต.ไสไทย
 2. ขนม ที่เรียน
 3. คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพ


จัดอบรมโดย นางพรเพ็ญ เวทย์วัฒนะ
ที่ปรึกษาโครงการ

 1. อบต.ไสไทย
 2. นางศรีวิบูลย์ เจียวก้ก( ครูผู้ชำนาญพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่)
            ลงชื่อ.             ผู้เสนอโครงการโพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น