รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม "โครงการ อบต. ไสไทยให้อาชีพ"
รุ่นที่ 1 (เรียนวันที่ 28 เม.ย. 2562)
1. คุณเพ็ญนภา  เสาวภิชาติ
2. คุณพรรทิพา  ดำรักษ์
3. คุณปวีณี  คลองยวน
4. คุณนันทนา  ม่วงทอง
5. คุณภคพร  สุขสวัสดิ์
6. คุณจรีณัฐ เสียมไหม
7. คุณจุฑารัตน์ ลิ่มหลัก
8. คุณอุไรวรรณ วาจิ  คุณจารุวรรณ ทองชู
9. คุณกรรณิกา รอดคุ้ม
10. คุณศิริพร  คำหงษา

รุ่นที่ 2 (เรียนวันที่ 29 เม.ย. 2562)

1. คุณรัชนก  เสนาะ
2. นางสาว อาริยา ทองขยัน
3. นางสาว ฐานิญา เพชรสุข
4. นางสาว พรนัชชา สะสม
5. คุณจินตนา หลักหมุด
6. คุณวินัย กลิ่นหอม
7.
8.
9.
10.

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น